Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Kuruluş ve Görevler

04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04.07.2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K. İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuş ve 06.07.2011 tarihinde yapılan Bakan atamasıyla birlikte de bu yeni Bakanlık faaliyetlerine başlamıştır.

 

 

 

            644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen maddeler ile Bakanlığımız birimlerine yeni birim ve görevler eklenmiştir.

            Bu kapsamda; Müdürlüğümüzde Şube Müdürlerinin Görev Tanımları aşağıdaki gibi   yeniden oluşturulmuştur.

                       
1-     ŞUBE MÜDÜRÜ
          İmar,İskan ve Kooperatiflerden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri:
 

1)      Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak, kentsel ve mekânsal gelişmeyle ilgili konularda veri üretmek, derlemek, güncellemek ve raporlamak,

2)      Mekânsal strateji planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve izlenmesi aşamalarında, plan kapsamında kalan illerde, ildeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak gerekli katkılarda bulunmak, her türlü tedbiri almak, planlama ve uygulama faaliyetlerinin bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak,

3)      Bakanlığımıza sunulacak 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli İmar Planı tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

4)      Çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki plan tekliflerine ilişkin yerel düzeyde gerekli çalışmaları yapmak, çevre düzeni planlarının uygulanmasını sağlamak, izlemek, ilgili idareler ile koordinasyonu sağlamak,

5)      Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulan planların alt ölçekli planlara doğru biçimde aktarılmasını sağlamak üzere mahalli idareler ile birlikte çalışmalar yapmak ve uygulamaları izlemek ve denetlemek,

6)      Çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli plan kararlarının veya uygulamalarının tespiti halinde, alt ölçekli planların çevre düzeni planı kararlarına uygun hale getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermek,

7)      Planlama çalışmaları kapsamında, diğer kurumların koordinasyonunda yürütülecek yerseçimi veya tespit çalışmalarına katılmak ve Bakanlığa bilgi vermek,

8)      Bakanlar Kurulu