Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve İzin Lisans Uygulamaları
Çevre ve İzin Lisans Uygulamaları

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) (tıklayınız)

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 

Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (ÇKAGİLHY Ek-1) (tıklayınız)

Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (ÇKAGİLHY Ek-2) (tıklayınız)

 

ÇKAGİLHY Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. Bu kapsamda; Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a) Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık,

b) Ek- 2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri,

  tarafından verilir.

 

·         İL MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNLUK YAZISI

(ÇKAGİLHY gereğince gerçekleştirilecek Geçici Faaliyet Belgesi(GFB) e-başvurusunda sunulmak üzere)

                 - Çevre İzin ve Lisans Konuları     (tıklayınız)

           - İl Müdürlüğü Uygunluk yazısı başvuru ör.    (tıklayınız)

           - Uygunluk verilmesi için istenilen fiziki şartlar  (tıklayınız)

 

·         GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (GFB)

Elektronik başvuru dosyasında ÇKAGİLHY Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.

 

           - ÇKAGİLHY Ek-3A ve Ek-3B  (tıklayınız)

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar.

Yapılan e-başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.

 

·         ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI   

Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

 

           - ÇKAGİLHY Ek-3C    (tıklayınız)

 

E -başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. E-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde yetkili mercinin bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin seksen gün içinde tamamlanarak yetkili mercie gönderilmesi zorunludur.

 

Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz.

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamalarına müteakip Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisans Belgesi düzenlenir. (tıklayınız)

 

Geçici faaliyet belgesi veya Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.