Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çed ve Çevre İzin Şube Müdürlüğü Görevleri

-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) belirtilen Bakanlık Taşra Teşkilatı ve Valilikler üzerinde bulunan iş ve işlemleri takip etmek

-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) kapsamında EK-2 faaliyet listesinde yer alan tesisler için ÇED gerekli değildir/ ÇED gereklidir kararı almak için gerekli iş ve işlemleri takip etmek

-ÇED Yönetmeliğinin EK-1 faaliyetler için Halkın katılımı toplantısını yapmak ve kurum adına görüş bildirmek, takip etmek

-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Proje Özeti Formatı değerlendirmelerini yaparak muafiyet kararı vermek.

-Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak

-Çevre izin ve Lisan Yönetmeliğinde yer alan izin ve lisans iş ve işlemlerini yürütmek, e-izin işlemlerini takip etmek

-Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasallar ile yakıtların ve çevre kirliliğine yol açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatına dair kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

-İl merkezi sınırları içinde satışına müsaade edilen Katı yakıt izin belgelerini düzenlemek takip etmek,

-Tıbbi Atık bulundurma, toplama ve taşıma lisansı iş ve işlemlerini yürütmek

-İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasların uygulanmasını sağlamak

-Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, uygun teknolojileri belirlemek; her türlü atık bertaraf tesislerine belirlenen usul ve esaslara göre lisans vermek

-Her türlü atık yönetim planlarını onaylamak takip etmek

-Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek için Bakanlıkça yetkilendirilecek egzoz ölçüm istasyonlarına Yetkilendirmek izin vermek protokolleri düzenlemek vb iş ve işlemleri yapmak

 

-Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili; alıcı ortam özelliklerine göre çevre mevzuatları çerçevesinde görüş vermek.

-Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf edilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,

-Etkili bir çevre yönetimi gerçekleştirmek, atık ve kimyasalların çevre ile uyumunu sağlamak üzere gerekli ekonomik araçları belirlemek ve bu konuda mevzuat çalışmalarına katılmak

-Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü için idari, mali ve teknik usul ve esaslar ile standartları belirlemek.

-Atık su arıtma tesislerinin onay işlemlerini yürütmek, teşvik geri ödeme iş ve işlemlerini takip etmek.

-Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

-Her türlü kod, şifre ve taşımaya ait beyan formları dahil iş ve işlemleri takip etmek

-İl Mahalli çevre kurulu çalışmalarının sekreterliğini yürütmek, takip etmek

-Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

-Çevre mevzuatı kapsamındaki tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için Çevre Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde, organize sanayi bölgeleri de dahil olmak üzere il sınırları içerisinde çevre denetimleri yapmak,

-Mahallinde çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti izlemek, denetlemek ve tehlikeli hallerde ya da gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak için gerekli işlemleri başlatmak, ayrıca mahallinde mevcut uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini Bakanlığa iletmek,

-Denetime tabi tesis veya faaliyetlere ilişkin bilgileri saklamak ve Bakanlığın hazırlayacağı çevre denetim planlarına katkı sağlamak,

-Denetim ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak,

-Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak,

-Bakanlık Valilik veya İl Müdürlük makamına ulaşan çevre ile ilgili şikayetleri kontrol etmek değerlendirmek, bilgilendirmek

-İl müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.