Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır Valiliği
Iğdır Valiliği
Kömür Ticareti İçin İstenilen Evraklar Ve Taahütname Örneği

KÖMÜR TİCARETİ İZİN BAŞVURU EVRAKLARI

1-) Satış İzin Belgesi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evraklar Listesi

a) Katı yakıtın çıkarıldığı/ithal edildiği ilin İl Müdürlüğünden alınan uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi(ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş) ve bu belgelere esas teşkil eden analiz raporları fotokopisi

b) “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesi (katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adres bilgilerini içerir)

NOT : Tüm evraklar kaşeli ve imzalı olacaktır.

2-) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evraklar Listesi

a) Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

b) Mahrukatçılar Odasına, Esnaf Odası veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge(Oda Sicil Kaydı)

c) Noter Tasdikli İmza sirküleri (orijinal)

d) Taahhütname (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)

NOT : Tüm evraklar kaşeli ve imzalı olacaktır.

3-) Dağıtıcı Kayıt Belgesi Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evraklar Listesi    

a) İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme

b) Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)

c) İmza Sirküleri (Noter Onaylı-orijinal)

d) Taahhütname

NOT : Tüm evraklar kaşeli ve imzalı olacaktır. 

 

 

 

 

 

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ TAAHHÜTNAME

 

                                                                      

IGDIR VALİLİĞİNE

 

     13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolünde Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik 07 Şubat 2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanan değişiklikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi çerçevesinde Iğdır İlinde katı yakıt satışı ile ilgili olarak;

 

1.      Katı yakıt satışlarımda yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Genelge doğrultusunda hazırlanan Iğdır Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağıma,

2.      Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilmiş Satış İzin Belgesi bulunmayan katı yakıtların satışını yapmayacağıma,

3.      Iğdır Valiliği veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun çalışmalarımızı denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağımı,

4.      Taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayiden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak yakıt ve şahit numunelerin analizlerinin akredite olmuş veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen laboratuarlarda yaptırılacağını, laboratuara gönderim ve analiz ücretlerini karşılayacağımı/karşılanmasını sağlayacağımı aksi takdirde verilen belgelerin usulüne göre iptal edileceğini,

5.      İlgili Genelgede belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem yapılabileceğini,

6.       Satışa sunduğum yakıtlara ait bilgileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tarafıma verilen tablo doğrultusunda düzenleyerek 6 aylık döneminde (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık) halinde söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunacağıma,

7.      İş bu taahhütnameyi Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanmasını,

 

   KABUL BEYAN ve TAAHHÜT EDERİM. …./…/2012     

 

 

 

İMZA                                      :

 

            YETKİLİ ADI                       :

 

            FİRMA ADI KAŞE  :

 

 

 

 

 

KATI YAKIT SATIŞ İZİN BELGESİ TAAHHÜTNAMESİ

 

IĞDIR VALİLİĞİNE

 

     13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolünde Yönetmeliğinde Değişikli yapılmasına Dair Yönetmelik 07 Şubat 2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan değişiklikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2010/14 sayılı Genelgesi çerçevesinde Iğdır İlinde katı yakıt satışı ile ilgili olarak; 

 

1-        Iğdır İline dökme kömür sevk etmeyeceğimi, kömürlerimizi torbalayarak ve yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi ve Yalova İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenmiş kalite standartlarını sürekli sağlayarak satacağımı,

2-        Kömür satışlarımda yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Genelge doğrultusunda hazırlanan Iğdır Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağıma,

3-        Iğdır İli sınırlarında .......... ........ firmanın tam adı  ...................... kömürünü / kömürlerini ................ renkte torba ve ............................. marka ile 2010/14 sayılı Genelgeye uygun olarak satışa sunacağıma,

4-        Bakanlıkça tespit edilen ve Kömür Satış İzin Belgesi başvurusu dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin hepsini tamamlayacağıma,

5-        Iğdır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan “Satış İzin Belgesini” teslim alacağımı, belgemi teslim almadan kömür satışı yapmayacağımı,

6-        Iğdır İline sevk edilecek her parti kömür için bayi/tüketiciye iletilmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini, satış izin belgesini nakil aracına vereceğimi, belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,

7-        Kömür verdiğim her bayi ve tüketiciye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanmış  “Satış İzin Belge”min bir örneğini vererek satış yapacağımı,

8-        Valilik veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağımı,

9-         Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak yakıt ve şahit numune analizlerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün belirlediği akredite olmuş veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen laboratuarlarda yaptırılacağını, laboratuara gönderim ve analiz ücretlerini karşılayacağımı, aksi takdirde verilen izin ve belgelerin usulüne göre iptal edileceğini,

10-    İlgili Genelgede belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem yapılabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen kömür olduğunda tüketicinin zararını karşılayacağımı,

11-    Iğdır İline sevk edeceğimiz kömür torbalarının Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun olacağını,

12-    Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,

13-     Uygunluk ve satış izin belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numune analizlerinin olumsuz çıkması halinde; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre yakıtın satışı durdurulacağını, şahit numunenin analizi olumlu çıkması halinde yakıtın satışına izin verileceği, olumsuz çıkması halinde ise 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 inci ve Ek 6 Maddesi gereğince numunenin temsil ettiği katı yakıtın miktarı tespit edilerek satışı durdurulacağı ve verilen belgelerin iptal edileceğini, gerektiğinde söz konusu kömürün Iğdır İli sınırlarında satışa sunulan yakıtın tarafımızdan toplatılacağını ve toplatılmadığının tespiti halinde işlem yapılmasını,

14-    Iğdır İlinde satışa sunduğum yakıta (kömür, briket kömürü, biyokütle vb.) ilişkin bilgileri 2010/14 sayılı Genelgede verilen tabloya

15-    İTHALATÇI/ÜRETİCİLER EK-VII’de yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan haziran,  temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde üçer aylık dönemler sonunda Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunacağımı

16-     DAĞITICI EK-VIII’de yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran,  temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde üçer aylık dönemler sonunda Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunacağımı,

17-    İş bu taahhütnameyi Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca idari para cezası verilmesini,

 

KABUL BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

 

 

Kişi / Şirket Kaşesi

 Adı-Soyadı Tarih

İmza